מלכ"ר

מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר) זכאי להטבות מס מסוימות שמסייעות לו לנהל את פעילותו הפיננסית והמהותית. מי מוגדר כמלכ"ר ומהן אותן הטבות?

מלכ"ר, או מוסד ללא כוונת רווח, הוא ארגון שמטרתו קידום מטרות שאינן עסקיות. למשל, חברה שעוסקת בעידוד, בסיוע, בעזרה ובמימון המטרה שלשמה היא הוקמה תוגדר כמלכ"ר. יחד עם זאת, גם מלכ"ר מחויב לנהל מאזן חשבונאי ולתעד את פעילותו העסקית על-פי חוקי ראיית החשבון המקובלים.

המלכ"ר רשאי לדווח על הוצאות שלא נועדו לייצר הכנסה. סעיף 1 לחוק מע"מ מגדיר מלכ"ר בתור אחת מהחלופות הבאות: (א) המדינה, רשות מקומית או איגוד ערים; (ב) חבר-בני-אדם, מואגד או שאינו מואגד, שאין עיסוקו לשם קבלת רווחים ושאינו מוסד כספי; (ג) תאגיד אשר הוקם מכוח דין ואינו רשום כחברה, אגודה שיתופית או שותפות.

אם ארגון או חברה רוצים לקבל הכרה כמלכ"ר הם נדרשים להירשם במע"מ ככזה, כלומר לעמוד בקריטריונים אותם הוא קובע. מנהל מע"מ צריך לקבוע את מהות פעילותו של המוסד כדי לסווגו כמלכ"ר ולוודא האם מטרת עיסוקו של החייב הינה הפקת רווחים, האם פעילותו אינה עסקית במהותה, מה רמת התחרות שלו בגופים אחרים באותו ענף והאם יש הצדקה להפרדה ברישום בין עיסוקיו השונים של החייב במס לצורך רישום חלקי כמלכ"ר.

מובן שמדובר בהתרשמות הכללית של המע"מ מהעסק, על-כן הוא אינו חייב לעמוד בכל הקריטריונים באופן יבש. אם מנהל המע"מ יראה לנכון לאשר את המוסד כמלכ"ר, הוא יעשה זאת על-פי התרשמותו מהאופי הארגוני והניהולי שלו, מטיבו וממטרתו השוטפת.

למה להירשם כמלכ"ר?

אם אתם מנהלים גוף שאינו למטרות רווח, האפשרות להירשם כמלכ"ר הינה ממשית ואף אטרקטיבית כדי להקל על הפעילות הפיננסית של הארגון, ומתוך כך – על פעילותו המהותית. חוק מע"מ מטיל מס על מספר סוגים של פעילויות כלכליות, כאשר העיקרית שבהן היא עשיית "עסקה".

על-פי חוק המע"מ, עוסק הוא "מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, ובלבד שאינו מלכ"ר או מוסד כספי, וכן מי שעושה עסקת אקראי". לכן מתן שירות או מכירת נכס על-ידי מלכ"ר לא תסווג כעסקה, ומכאן שהכנסתו תהיה פטורה מתשלום מע"מ.

כדי לקבל את הטבות המס הגלומות בהגדרתו של עסק כמלכ"ר, חשוב לפעול בצורה יסודית ומקצועית על מנת להירשם ככזה ולהיות מוכר על-ידי מע"מ. באמצעות רואי חשבון מקצועיים, תוכלו להבטיח את המשך קיום פעילויותיו של הגוף באפקטיביות המירבית.