חברה בע"מ

מי יכול להירשם כחברה בע"מ, והאם מומלץ לעשות זאת?

חברה בעירבון מוגבל (בע"מ), על-פי ההגדרה של משרד הכלכלה, הינה התאגדות של אדם, מספר בני אדם או תאגידים שנרשמה על-פי חוק אצל רשם החברות. הכוונה בעירבון מוגבל היא שהחברה מגבילה את ערבות בעלי המניות שלה לסכום אותו שילמו בעבור מניותיהם.

כלומר, חברה בע"מ היא ישות עסקית עצמאית. חובותיה אינם מיוחסים לבעלי מניותיה אלא לחברה עצמה. המטרה הבסיסית של הקמת חברה בע"מ היא להפריד את נכסי העסק מנכסיו הפרטיים של בעליו, ועם זאת להשאיר בידיו את ההחלטה לממש נכס מנכסיו על-מנת לכסות חובות, להבריאו או להניח לו לקרוס.

למעשה, היתרון הישיר הנובע מפתיחת חברה בעירבון מוגבל, הוא שבמקרה בו העסק נקלע לקשיים כספיים מסיבות כאלה ואחרות, דוגמת מחסור בתזרים מזומנים, החלטה עסקית שגויה, תביעה כנגד העסק או אפילו מעשה נוכלות כנגדו – יוכל בעל העסק להגן על עצמו מפני תביעה אישית כלפי נכסיו. העירבון המוגבל (בע"מ) יכול למנוע אובדן שליטה על נכסי בעל העסק, על-מנת לאפשר לו להחליט אם לשלם לנושי העסק או למי מהם.

יחד עם זאת, לניהול עסק באמצעות חברה בע"מ קיימים גם חסרונות. עלות רישום חברה בע"מ אצל רשם החברות, אגרה שנתית לרשם החברות במשרד הכלכלה, ביקורת רואה חשבון והנהלת החשבונות של חברה בע"מ, שהינה יקרה יותר מניהול עוסק מורשה. כמובן, קיימים מצבים בהם יכולים בתי המשפט להתעלם מן הישות הנפרדת של החברה, ולחייב את בעלי המניות או את מנהליה בחובות החברה לנושים.

האם אני יכול להיות חברה בע"מ?

עקרונית, כן. בהתאם לחוק, כל אדם רשאי לייסד חברה, בתנאי שהיא אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור. על מנת להקים חברה נדרש לפחות בעל מניות אחד ולא יותר מ-50 בעלי מניות. אין צורך בהון עצמי כלשהו או בדרישה להיות אזרח ישראלי או תושב ישראל.