דוחות כספיים

מהם הדוחות הכספיים ומי נדרש לפרסם אותם?

דוחות כספיים מתארים את מצבו הפיננסי של גוף חשבונאי כלשהו, והם מופקים בסוף כל שנת כספים, חצי שנה או רבעון לצורך דיווח, מעקב ובקרה אחר פעילויות עסק או חברה. בדוחות הללו מפורטות כל ההכנסות של החברה אל מול הוצאותיה, סך הנכסים וההתחייבויות שלה ותזרימי המזומנים אל החברה וממנה החוצה.

מה כולל הדוח הכספי?

דו"ח כספי מורכב מארבעה חלקים: מאזן, רווח והפסד, תזרים מזומנים ושינויים בהון העצמי. המאזן נותן תמונת מצב פיננסית של החברה ברגע נקודתי ולא לאורך תקופה מסוימת. המאזן מורכב משני חלקים – נכסים מול התחייבויות והון עצמי. שני החלקים הללו חייבים להיות שווים בערכם.

דו"ח רווח והפסד סוקר את פעילות החברה לתקופה מסוימת (בדרך כלל שנה) ומפרט את ההכנסות ואת ההוצאות של החברה, וכן את הרווח הנקי.

דו"ח תזרים המזומנים מפרט את תנועת המזומנים אל החברה וממנה תוך הבחנה בין סוגי הפעילויות, תזרימי מזומנים שנבעו/ששימשו לפעילות שוטפת, לפעילות השקעה ולפעילות מימון. דו"ח זה מצביע גם על יכולת לספק מוצר בזמן ולמלא אחר ההתחייבויות לספקים.

דו"ח על השינויים בהון העצמי מאפשר להבחין בשינויים בהון החברה, אם כתוצאה מהנפקת מניות נוספת, מחלוקת דיבידנד, מחלוקת מניות הטבה או מרווח או מהפסדי החברה.

כל ארבעת הדוחות מוצגים בהשוואה לרבעון הקודם או לשנה הקודמת, ומוצגים בהם הנתונים לתקופה המקבילה. השוואה זו מאפשרת להבין האם החברה נמצאת בצמיחה, מתייעלת או נסוגה אחורה וכן לבצע השוואות נוספות.